23

Devri Ala duası

Bismillâhirrahmânirrahîym Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” Ve adhilnî

22

Pazartesi günü virdi

Pazartesi günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme innî es’elüke’n-nûra ve’l-hüdâ. Ve’l edebe fî’l-ıkdidâ’i. Ve e’ûzü bike min şerri nefsî. Ve min şerri

19

Pazar günü virdi

Pazar günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Bismillâhi fâtihi’l-vücûdi. Ve’l-hamdü li’llâhi muzhiru külli mevcûdîn. Ve lâ ilâhe illâllâhü tevhıyden mutlakan an keşfin ve

17

Pazar gecesi virdi

Pazar gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ente’l-muhîtu bi-ğaybi külli şâhidin. Ve’l-müstevlî alâ bâtıni külli zâhirin. Es’elüke bi-nûri vechi-ke’llezî secedet lehü’l-cibâhü .

16

Cumartesi günü virdi

Cumartesi günü virdi Bismillaâhirrahmânirrahîm Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstekıym. El-hamdü lillâhi’llezî ehalenî hımâ lutfi’llâhi. El-hamdü lillâhi’llezî

13

Cuma günü virdi

Cuma günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbi rakkınî fî medârici’l-me’ârifi. Ve kallibnî fî etvâri esrâri’l-hakâikı. Vahcübnî fî sürâdikâti hıfzıke ve meknûni sirrike’an

1 2 3 170