23

Devri Ala duası

Bismillâhirrahmânirrahîym Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” Ve adhilnî

22

Pazartesi günü virdi

Pazartesi günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme innî es’elüke’n-nûra ve’l-hüdâ. Ve’l edebe fî’l-ıkdidâ’i. Ve e’ûzü bike min şerri nefsî. Ve min şerri

1 2 3 113