Bir isteği olanın okuyacağı dua

Posted by

Her hangi bir meşru isteği olanın okuyacağı hacet duası

“Lâ ilâhe illallâhu’l-âzimul-halim. Lâ ilâhe illallâhu rabbü’l arşil-kerim. Lâ ilâhe illallâhu rabbüs semavâti ve rabbü’l arşi’l-azim. Allâhümme innî es’elüke mücibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’s selâmeti min külli ismin ve’l-ganimete min külli birrin ve’l fevze bil cenneti vennecate minen nar. Rabbi kanni’ni bima razektenî ve barik lî fîma e’taytenî. vehlif alâ külli ğaibetil lî minke bihayr.”
Anlamı :
“Halim kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu Arş’ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbin vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı talep ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilik ve  zenginlikten, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!”
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir