Berat kandili

Posted by

Berat gecesi :
Şabanı şerifin 15’inci gecesi “Berat gecesi”dir. Bu gecede hiç olmazsa bir tespih namazı kılınır.

Namaza şöyle niyet edilir :
Ya Rabbi, niyet ettim senin rızai şerifin için namaza. Beni affı ilahine, feyzi ilahine mazhar eyle. Kasveti kalp den, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kayıt eyle diye niyet ettikten sonra
“Allâhü Ekber”diyerek namaza başlanır.
Her rekatta Fatihai şerifeden sonra 10 İhlası şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekatta tamamlanır. Her rekatta 100 İhlası şerif okumak suretiyle 10 rekat olarak da kılınabilir.
Namazdan sonra :
Hz. Allah’ın Hû ismi şerifinin ebced hesabına göre 11 kere, TÂHÂ’ismi şerifi ebced hesabıyla adedi 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ismidir.)

Okunacak olanlar :
14 kere : İstiğfarı şerif
14 kere : Salavatı şerife
14 kere : Fatihai şerife (besmeleyle)
14 kere : Ayetül-Kürsi (besmeleyle)
14 kere : “Lekad caeküm…” (besmeleyle)
14 kere : “Yasin” dedikten sonra
1 kere   : Yasini şerif
14 kere : İhlası şerif (besmeleyle)
14 kere : “Kul eûzu birabbil-felak…” (besmeleyle)
14 kere : “Kul eûzu birabbin-nâs…” (besmeleyle)
14 kere  : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
Salevatı şerife (Salât-ı Münciye okumak efdaldir)
Bunlardan sonra dua yapılır.

Berat Duası :
Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin Sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”
BeratDuası
Okunuşu:
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm
“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müstecîrîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l- mürsel. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-a‘zami fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekrem. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”
Anlamı:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Allah’ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celal ve İkram Sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, Senden başka ilah yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zat’sın.
Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şaki/kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da said/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasulünün lisanı üzere indirilen Kitabında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:
«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitap) Onun yanındadır.»(er-Ra’d, 39)
İlâhi! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şaban’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

salât-ve-selâm-olsun-1
Okunuşu:
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm
“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyke. Ve keremüke karrشbenî ledeyke. Eşkû ileyke mâ-lâ yahfâ ‘aleyke. Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyke. İz-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürabe’l-mekrûbîne. Ferric annî mâ-ene fîhi. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ lehü. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîne. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyhi.”
Daha sonra şu selâvat 100 kere okunur:
“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ Muhammedin fi’l-ervâhi. Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi. Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ Muhammedin fi’l- kubûri.”
Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Ya İlahi! Cömertliğin bana Seni gösterdi. İhsanın beni Sana ulaştırdı. İkramın beni Sana yaklaştırdı. Sana gizli olmayanı Sana şikayet ediyorum. Sana zor olmayanı Senden istiyorum. Ki Sen halimi bilir istediğime yetersin. Ey dertlilerin derdini gideren Rabbim! Benim de içinde bulunduğum durumu rahatlat. Senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Şüphesiz ben kendime zulmedenlerdenim. (Çünkü Sen şöyle buyuruyorsun): “Biz onun duasını kabul ettik. Onu sıkıntıdan kurtardık. Biz ihsan sahiplerini böyle kurtarırız.”
Ey bol nimet veren ve kimsenin nimetine ihtiyacı olmayan Allâh’ım!
Allah’ım! Ruhlar içinde Efendimiz Hz. Muhammed’in ruhuna salat eyle.
Allah’ım! Bedenler içerisinde Efendimizin bedenine salat eyle.
Allah’ım! Kabirler içerisinde Efendimizin kabrine salat eyle.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir