Batıldan kaçınma ve hakkı arama duası

Posted by

Batıldan kaçınma ve hakkı arama dua
Okunuşu:
“Bismillâhirrahmânirrahim
Allâhümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâahu, ve erinel bâtıle bâtılen verzuknâ ictinâbehu, ilâhî lâ tekilnâ ilâ nüfûsinâ ve lâ ilâ hevâi nüfûsinâ tarfeten aynin velâ akalle min zâlike, kün lenâ veliyyen ve nâsiren ve avnen ve muînen. Allâhümmec’alnâ şâkiren zâkiren leke, evâhen münîben râhiben leke, mitvâan leke muhyiten ileyke, Allâhümme takabbel tevbetenâ ve’ğsil hevbetenâ, ve’slül semîmete sudûrinâ. Ve ezhibiz-zehale vel ahşenete verrâne min kulûbinâ.
Allâhümme innâ neûzü bike min cüdâil fücâeti, ve min harkil me’nûseti vel izzeti ve minel ilhâdi vel inâdi, ve minel umûril mühlikâti. Allâhümme’rzuknâ halâvete münâcâtike. Veslük binâ tarîke merdâtike. Vekta’annâ mâ yüb’idûnâ an hadretike. Ve yessir lenâ mâ yessertehü li ehli mahabbetike. Vağfirlenâ bihahmetike yâ Ğafûru yâ Rahmân. Allâhümme innâ nes’elüke en tülhimenâ rüşdenâ ve tuhakkika kasdenâ. Ve yûkızenâ min ğafletinâ ve tahşurenâ min zümretil muttakîne ve tulhikanâ bi ibâdikes-sâlih^^ıne. İnneke Ekremel-ekremîne ve Erhamer-râhimîn. Bi hürmeti seyyidil mürselîn. YâMu’tı en-niami, yâ Dâfian-nikami. Yâ Hakîmü yâ Ahkemü, yâ Rahîmu yâ Erhamu.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir