Anne ve babanın kabirlerini Cuma günü ziyaret etmek sevap mı dır?

Posted by

Anne babanın kabirlerini Cuma günü ziyaret etmek
Cuma gecesi ya da günü belli surelerin okunması ve yine Cuma günü anne babanın kabrini ziyaret etmenin sevabı hadislerde bildirilmiştir.

“Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.”
(Değişik rivayetler için bk. et-Terğıb ve’t-Terhib, Kitabu’l-Cuma, 1/512-513)

“Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Suresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.”
(İbn Adiy, 1/286; Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân, 2/344-345) Bu rivayetin zayıf görüldüğüne de dikkat çekelim.

İbn Şihab ez-Zuhrî de şöyle demiştir:
“Cuma namazından sonra, imam selam verdikten hemen sonra, bir şey konuşmadan, İhlas, Felak, Nas surelerini 7’şer defa okuyan kimsenin malı, çocukları, diğer cumaya kadar korunmuş olur.”
(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 4985) Fakat senet zincirinde İbn Lehia adlı bir ravi bulunduğu için bu rivayet zayıftır.

Peygamber Efendimiz (asm), “Cuma günleri sabah namazında Secde ve İnsan (Dehr) surelerini okurdu.”
(Buhari, Cuma 10; Müslim, Cuma 65)

Bazen “Cuma namazının birinci rekatında Cuma suresini, ikinci rekatında Münâfikun suresini okumuştur.”
(Müslim, Cuma 61; Ebû Dâvud, Salât 234,236 )

Bazen de “İkinci rekatında Munâfikun suresi yerine Ğaşiye suresini okumuştur.” (Müslim, Cuma 63; Ebû Dâvud, Salât 234,236)

Ayrıca, Peygamberimizin “Cuma namazında A’lâ suresi ile Ğâşiye surelerini okuduğu” da rivayet edilmiştir.
(Müslim, Cuma, 62; Ebû Davud, Salat, 234, 236, 242; Nesai, Cuma 39)

Burada bir konuyu hatırlatmak gerekir:
Namazlara ait bazı özel sureler olmamakla beraber Peygamber Efendimizin (asm) bazı namazlarda daha sık okuduğu sureler vardır. Ancak bu durum sürekli bu sureleri okurdu manasında değildir. Çünkü devamlı aynı sureleri okumak, Kuran’ın diğer sure ve ayetlerini namazda terk etmeye yol açar. Bu da pek uygun değildir. Buradan hareketle alimlerimiz, bu surelerin o namazlarda okunmasını müstehap görmüşler ama şart koşmamışlardır.
Son olarak Cuma günü yapılacak ibadetlerin, okunacak sure ve ayetlerin, edilecek duaların ve diğer hayırlı işlerin önemini belirten bir hadis mealini vermekle bitirelim:
“Cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki, Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah’tan bir şey dilerse muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir.” (Buhari, Cum’a 37, Talak 24, Da’avat 61; Müslim, Cum’a 13)

Sorularla İslamiyet
Not : Alıntıdır (Akit gazetesi İnternet 28 Aralık 2017 Perşembe)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir