Allah’ın çeşitli lütuflarına kavuşmak için okunacak dua

Posted by

Hizbül Mahfi duası
Allah’ın çeşitli lütuflarına kavuşmak için okunacak dua.

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahüme ec’alna tahte cenahi lutfike ve inayetike ve himayeti habibike ve nebiyyike seyyidina ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme vec’al lenel erda maideten ve külle men aleyha refikan ve muhıbben ve müsahharan bi hafıyyi lutfullahi bi latıyfi sun’ıllahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenfillahi ve teşeffa’tü bi resulillahi sallellahü aleyhi ve selleme bi devami mülkillahi bi la ilahe ilellahü bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıymü yahün yahün ehilün ehilün ehyaşin hacebtü nefsi bi hicabillahi ve mena’tüha bi ayatillahi ve bil ayatil beyyinati vez zikril hakimi bi hakkı men yuhyil izame ve hiye ramim.cibrilü an yemini ve israfilü an şimali an seyyidina ve nebiyyuna muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme imami ve kıbleti ve musa min halfi ve asahü fi yedi fe men raani habeni ve hatemü süleymane ala lisani fe men tekellemtü ileyhi kada haceti ve cemalü yusufe ala vechi fe men raani ehabbeni vallahü mühıytun bi ve la havle kuvvete illa billahil aliyyil azıymi ve salla ala seyyidina muhammedinin nebiyyir rahmeti ve kaşifil gummeti ve ala alihi ve sahbihi ve selleme hakkısmikellahümme “ya latıyfü” denir ve 129 defa bu ismi şerif okunduktan sonra aşağıdaki dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme ya latıyfü ya latıyfü ya latıyfü kema letufte bi halkıs semavati vel ardı ve letufte bil ecinneti fi butuni ümmehatiha ultuf bi fi kadaike ve kaderikellezi kadertehu aleyye ve ferric anni ma ene fihi ilahi men aksıdü ve entel maksudü ve minellezine yu’tıy ve enter rabbül kerimül ma’budü. Rabbi hakıykun aleyye en la etevekkelü illa aleyke ve lazimun li en la eltecie illa ileyke ya men aleyhi yetevekkelül mütevekkilun. Ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi keramihi ve cemili avaidihi yeteallekur raciun. Ya men bi sultani kahrihi ve azıymi rahmetihi yesteğıysul mudtarrune ya latıyfü.ma esreake li tefricil kurabi evkateş şedaidi ultuf bi fi kadaike ve kaderikellezi kaddertehu aleyye bi havlike ve kuvvetike ve fadlike ve keramike fe innehu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Euzü billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim.ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imanen ve kalu hasbünallahü ve nı’mel vekil (Hasbünallahü ve nı’mel vekil19 defa okunacak ardından bir defa devam eden kısım okunur)fenkalebu bi nı’metin minellahi ve fadlin lem yemseshüm suun vettebeu rıdvanellah. Vallahü zü fadlin aziym. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve kurrati uyunina muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ve sellem.
Okunur. Bu suretle her kim her gün 3 ya da 7 kere okumayı vird edinirse Allahü Teala’nın yardımıyla çeşitli lütuflara nail olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir