Akide

Posted by

Akîde: Akide, sözlük olarak; rabt etmek, bağlamak, sağlamlaştırmak, iyice bağlamak, güçlü bir şekilde bağlamak, birbirine kenetlemek, birbirine sıkı sıkıya kaynaşmak ve tesbit etmek anlamına gelen “akd” kelimesinden gelmektedir. Yakîn kesin bilgi ve cezm kesin kararlılık da bu anlamdadır.
1-) İnanılan ve itikat edilen esas. İman.
2-) İman, inanma. İnanç.
3-) Bir nevi şeker adı.

İslam akidesinin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat tarafından kabul edilen, onunla eş anlamlı ve ona delalet eden başka birtakım isimleri daha vardır:
1-) Tevhid,
2-) Sünnet,
3-) Usuluddin,
4-) El-Fıkhu’l-Ekber,
5-) Şeriat ve
6-) İman bunların bazılarıdır.
Ehl-i Sünnet’in akide ilmi hakkında kullandıkları en çok bilinen isimler bunlardır.

Kitap ve sahih sünnetten İslami akide
1-) Allah’ın bizi yaratma sebebi:
Kendisine ibadet etmemiz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamamız.
2-) İbadet:
Allah’ın sevdiği ve razı olduğu söz ve davranışlar.
3-) Allah’a ibadet şeklimiz:
Ancak Allah ve Rasulü’nün emrettiği şekilde.
4-) Allah’ın nebi ve rasulleri gönderme sebebi:
Allah onları, kendine ibadet etmeye çağırmak ve şirki kendisinden uzaklaştırmak için gönderdi.
5-) Rububiyet Tevhidi:
Allah’ı fiil sıfatlarıyla tek bilmek.
6-) Uluhiyet Tevhidi:
Allah’ı ibadetle birlemek.
7-) İsim ve Sıfat Tevhidi:
Allah’ı Kitabında ve Sahih Hadislerde kendisini vasfettiği hakikat üzere tevilsiz, tekyifsiz isbat ve kabul etmek.
😎 Allah’ın kullarla birlikte olması:
İsim ve sıfatları ile bizimle olmasıdır.
9-) Tevhidin faydası:
Ahirette azaptan emin, dünyada hidayet ehli olmak ve günahların kefaret olması.
10-) Amellerin kabul şartı:
Üçtür;
A-) Allah’a iman ve O’nu tevhid etmek.
B-) İhlâs.
C-) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in getirdiklerine uygunluk.
11-) Günahların en büyüğü:
Allah’an ŞİRK koşmaktır.
12-) Ölüleri ve gaibleri çağırmak:
Onları çağırmak ve onlardan bir şey isteyerek dua etmek şirktir.
13-) Allah’tan başkasından yardım dilemek:
Güçünün yettiği şeylerde yaşayan birinden yardım istenir. Güçü yetmeyeceği şeylerde caiz olmaz.
14-) Allah’tan başkasına nezir adak:
Nezir yalnız Allah için olur, başkasına caiz olmaz.
15-) Allah’tan başkasına kurban kesmek:
Caiz olmaz.
16-) Kabirleri tavaf etmek:
Tavaf ancak Kâbe’ye olur. Gayrına hiçbir niyetle caiz olmaz.
17-) Sihir:
Küfürdendir.
18-) Falcı ve arrafı tasdik:
Onları tasdik Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e indirileni inkâr etmektir. Gaybı ancak Allah bilir.
19-) İslam’a muhalif kanunlarla amel etmek:
Küfürdür.
20-) İslam’dan önce müşriklerin inancı:
Şefaat talebi ve yakınlık için birtakım putları çağırıyor ve onları destekliyorlardı. Yani uluhiyet tevhidi bozuktu. Halbuki rububiyet tevhidine sahip idiler.
21-) Şirkle beraber amel:
Yapana fayda vermez, onun işleri boşa gitmiştir.
22-) Küçük şirk:
A-) Riya.
B-) “Allah ve sen olmasaydın”, “Allah ve sen dilersen” gibi sözler.
C-) Allah’tan başkası ile yemin etmek.
D-) İplik ve halka bağlamak, nazarlık, katır boncuğu, cevşen, nal vb. şeyleri korunmak veya bir şey ummak niyetiyle takmak.
23-) Tevessül ve şefaat talebi:
Caiz olan tevessül üç nevidir:
A-) Allah’ın isim ve sıfatları ile dua etmek,
B-) Salih amelleri vesile kılarak dua etmek,
C-) Yaşayan salih kullardan dua istemek.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şefaati de ancak Allah’tan istenir.
24-) Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i övmede aşırılık:
Caiz olmaz. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i, Allah nasıl övmüş ve kendisi nasıl övmemizi istemişse öyle över, aşırıya gitmeyiz.
25-) Allah yolunda cihat:
Dil, mal ve bedenle cihad yapmak farzdır.
26-) Vela Dostluk, sevmek ve yardım etmek:
Müminler ancak birbirlerine vela beslerler. Kafirlere vela beslemek caiz olmaz.
27-) Veli:
Muttaki olan her mümindir.
28-) Müslümanların hüküm ve amelleri:
Ancak Kur’an ve Sahih Hadislerle hüküm ve amel ederler.
29-) Kur’an:
Allah Kuran’ı, kendisiyle amel edilsin diye gönderdi.
30-) Hadis:
Sahih Hadislerle amel etmek vaciptir.
31-) Kur’an’la yetinmek:
Bu caiz değildir, mümkün de olmaz. Çünkü hadisler Kuran’ın şerhidir.
32-) Allah ve Rasulü’nün sözlerinin önüne geçmek:
Gerek kendi sözlerimizi ve gerekse herhangi bir kimsenin sözünü Allah ve Rasulü’nün sözü önüne geçiremeyiz.
33-) Din işlerinde ihtilafa düşmek:
Bu durumda sorunu Allah’ın ve Rasulü’nün hükümlerine havale ederiz.
34-) Allah ve Rasulü’nü sevme göstergesi:
Bu ancak onlara itaat edip emir ve yasaklarına uyarak olur.
35-) Kadere dayanarak ameli terk etmek:
Bu bir bahane olur ve caiz olmaz.
36-) Bid’at:
Sonradan dine sokulan şeydir ki; hakkında şer’i bir delil bulunmaz. Dolayısıyla güzeli, çirkini de olmaz.
37-) Sünnet-i Hasene:
İslam’da, güzel bir çığır açmak olan sünneti hasene vardır.
38-) Müslümanların galibiyeti:
Bu ancak, Kitap ve sünneti tatbik edip tevhid inancını yayınca olur.
Not: Bu yazı alıntıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir