Ahkam

Posted by

Ahkâm: Hükümler. Allahü teâlânın emirleri ve yasakları. Hükm’ün çokluk şeklidir
Özel manada devlet ve hükümetin otoritesini ifade ettiği gibi, bir hakimin belli bir konuda verdiği karar, iki nesne veya fikir arasında kurulan bağlantı, bir konuya uygulanan mantıki kazıyye ve daha çok çoğul şekliyle fıkıh, nahiv ve diğer ilimlerde kaide manalarında kullanılmış olan oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır.

Kuran’da ahkam ile ilgili ayetler:
1-) İbadetle ilgili 250 adet
2-) İktisat ve ekonomi ile ilgili 10
3-) Borçlar hukuku ve alışveriş ile ilgili 70
4-) Yargılama hukuku ile ilgili 13
5-) Devletler arası hukuk ile ilgili 25
6-) Aile hukuku ile ilgili 70
7-) Ceza hukuku ile ilgili 30
😎 Devlet idaresi ile ilgili 10 ayet (yaklaşık 500 adet)

Ahkam çıkarmak: Kendi düşüncelerine dayanarak birtakım yargılara varmak.
Ahkam defteri: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter.
Ahkam-ı diniye: Kilise kanunu, Kanun, nizam, düzen, Miyar, ölçüt, kriter,Hiristiyan kilisesince Kitabı Mukaddes’in bir bölümü olarak kabul edilen kitapların toplamı,Kilisece kabul edilen azizlerin listesi, Herhangi bir dinin kutsal kitapları
Kanon, 48 puntoluk matbaa harfi, İlke, genel kural, kanun, ölçüt, kriter, kırk sekiz puntoluk harf, kilise kanunu, kutsal kitaplar, azizler listesi, kilise heyeti üyesi, Bir katedral veya kilisenin özel heyeti üyesi
Ahkam kesmek:
1-) Çekinmeden kesin yargılarda bulunmak. Bilmişlik taslamak.
2-) Bilir bilmez konuşmak.
Ahkam yürütmek:
1-) (bir sözden) kendi anlayışına göre sonuçlar çıkarmak.
2-) Bir sözden kendi anlayışına göre sonuçlar çıkarmak.
Ahkamı adliye: Adaletle alakalı hükümler, emirler.
Ahkamı feriyye: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.
Ahkamı kuraniye: Kur’an-I Kerim’in kat’i olan hükümleri, emirleri.
Ahkamı şahsiye: Şahsın kendisini alakalandıran hükümler.
Ahkam-ı Ameliyye: Tabiata ait hükümler, uygulanan kurallar
Ahkam-ı Fıkhiyye: Fıkıh ile ilgili hükümler. Bedenle yapılması ve sakınılması lazım gelen şeyler, emirler ve yasaklar.
Ahkam-ı Maneviyye: Allahü teâlânın zâtına ve sıfatlarına âit bilgiler, tasavvuf bilgileri.
Ahkâm-ı İctihâdiyye: Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte açıkça bildirilmeyip, müctehid denilen âlimlerin açıkça bildirilenlere benzeterek elde ettikleri hükümler.
Ahkâm-ı Şer’iyye: İslâm dîninde bir işin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bildiren hükümler. Emirler ve yasaklar. Bunlara Ahkâm-ı ilâhiyye, Ahkâm-ı İslâmiyye ve Ahkâm-ı Kur’âniyye de denir.
Ahkâmü’l-vakf: Vakıfla ilgili hükümler
El-ahkâmü’s-sultâniyye: Hilâfet ve devlet teşkilâtı hukuku, kamu hukuku
Ahkâmü’n-nücûm: Astroloji
Ahkâmü’l-Kur’ân: Kendilerinden amelî hükümlerin çıkarıldığı âyetler ve bunlardan çıkarılan hükümler
Ahkâmü’s-sıgar: Muhtelif konularda çocuklarla ilgili fıkhî hükümler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir