Abadile

Posted by

Abâdile: Allah’ın kulu anlamına gelen `Abdullah’ kelimesinin çoğuludur. “Abdullahlar” (Hadiste ve tasavvufta farklı anlamlarda kullanılan terim.)
1-) Hadiste: İlimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılır. Abadile, “abd” manasına gelen abdel kelimesinin değil, Abdullah kelimesinin çoğuludur.
“Abdullahlar” manasına gelen bu deyim, fıkıh ilmine hakkıyla vakıf Abdullah isminde dört sahabiyi ifade eder. Abdullah isimli yüzlerce sahabî arasında ayrı yerleri olan bu dört Abdullah adlı sahabe, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah İbnu’z-Zubeyr ve Abdullah b. Amr İbni’l-Âs’dir. Abdullah b. Mes’ud, abâdileden değildir.
Abdullah isimli 220 sahabe içinde, anılanlardan başka Abadile denilen kimse yoktur. Herhangi bir fıkıh meselesinde bu dört Abdullah’ın görüşleri birleşirse kavlu abadile adını alır.
2-) Tasavvufta: Genellikle esmâ-i hüsnâdan birinin tecellisine mazhar olmuş kimseleri ifade etmek için kullanılır.

Kavlu Abadile : Bu dört sahabenin hepsi de Kureyş kabilesine mensup olup yetmiş yıldan fazla yaşayan abadilenin en son vefat edeni, (692-93) yılında seksen beş veya seksen yedi yaşında ölen Abdullah b. Ömer’dir. Abadilenin çeşitli görüş, düşünce ve fetvaları özellikle tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarında yer almıştır. İttifak ettikleri görüşe “kavlü’l-abâdile”, amelî ittifaklarına da “fi‘lü’l-abâdile” veya “mezhebü’l-abâdile” adı verilmiştir.

Abâdile-i Erbaa: Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var ­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur.

Abâdile-i seb’a: Abdullah isimli, yedi alim sahabe.
Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Mesud, Abdullah ibni Ravaha, Abdullah ibni Selâm, Abdullah ibni Amr ibni’l-As, Abdullah İbni Ebî Evfâ.

Abadile savaşı: İbn Sa’d Mısır’a vali olduktan sonra, Kuzey Afrika’nın geri kalan topraklarını fethetmek için Hz. Osman’dan izin alarak sefere çıktı. Ashâbdan adı “Abdullah” olan yedi kişinin bulunduğu bu orduya “Ceyşü’l-Abâdile”, çıkılan gazaya da “Gazvetü’l-Abâdile” (Abdullahlar Savaşı) adı verilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir