Ab-ı Hayat

Posted by

Ab-ı Hayât (Ab- Hayat) nedir?:
1-) Hayat suyu, hayatın devamına vesile olan kan, ebedi hayata sebep olan manevi değerler, kevser suyu.
2-) İslam kültüründe içenin ölümsüz olacağı ve genç kalacağı varsayılan su.
3-) Ahirette cezalandırılan bir kısım insanların, cehennemde kalmalarından dolayı üzerlerinde oluşacak siyahlığı giderici cennet suyu.
4-) İnce ve derin manalı söz.
Diğer isimleri: Bengi su, abıhayat, dirilik suyu.
Ab-ı Hayat nedir?: Birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevi su. Aslında ayrı ayrı mitolojik dizgelerde karşılaşılan bir anlayıştır. Bengi su’ya, söylenceler ve mitolojik metinlerden başka dini kitaplarda, Hızır’ın adıyla bağlı ve Musa’nın öyküsü anlatılırken karşılaşılır. Anlatılara göre bu suyu ilk içenler Hızır ve İlyas -peygamberler- olmuştur. Bengi su ve sonsuz yaşam aktarışıyla bağlı çok sayıda anlatı olsa da bu anlatılar, eski yeryüzü uygarlıklarında, Gılgamış, Oğuz Han ve İskender Zülkarneyn gibi, yalnız bir kaç kişinin adıyla bağlantılı düşünülmüştür. Bu anlatılar arasındaki bağlılık araştırıldığında, Bengi su ile ilgili anlatıların kökeninin Sümerler olduğu anlaşılmıştır. Sonraki dönemlerin araştırmaları ise Bengi su ile bağlı anlatıların kökünden daha eski geleneklerde aranması gerektiği görüşünü doğrulamıştır.

Kur’an-ı Kerim’de Hazret-i Musa ile Hızır aleyhimesselam kıssası anlatılırken ab-ı hayata bir ima vardır (Kehf, 60-82). Hazret-i Musa ve genç arkadaşı Yûşâ, çalışarak elde edilemeyen, ancak Allah tarafından ihsan edilen ledünnî ilme sahip Hızır’ı aramak üzere Mecma’ül-Bahreyn’e, yani iki denizin birleştiği yere doğru yola çıkarlar. Yanlarına azık olarak aldıkları tuzlu balığın canlanıp denize atlaması üzerine buluşma yerine geldiklerini anlarlar. Su, hadis-i şerifte bildirildiğine göre, balığa değip canlandırmıştır. Hazret-i Musa, bu hadisenin olduğu yerde Hızır ile buluşup fevkalade şeylere şahit olacağı gezintiye çıkar. Buhârî, “Mecmaü’l-Bahreyn’den maksat hayat pınarıdır” der. Burasının İstanbul olduğunu söyleyen, Boğazdaki Yuşa Tepesini de delil gösteren rivayetler de vardır.
Bu sudan içen kimsenin uzun yaşayacağı veya ölümsüzlüğü elde edeceğine inanılır. Tefsirlerde ki rivayete göre, İskender-i Zülkarneyn, “Karanlıklar Ülkesi”nde bulunan hayat suyunu işitip aramaya karar verir. Hızır diye anılan halazadesi Elyesa’nın refakatinde ordusu ile yola çıkar. Yolda fırtına yüzünden ordudan ayrı düşerler. Karanlıklar ülkesine gelince Zülkarneyn sağa, Hızır sola giderek yollarını tayine çalışırlar. Günlerce yol aldıktan sonra, Hızır ilâhi bir ses duyar ve bir nur görür. Orada âb-ı hayâtı bulur. Bu sudan içer ve yıkanır. Böylece hem sonsuz bir hayata kavuşur ve hem de fevkalade güçler kazanır. Sonra Zülkarneyn’le karşılaşır. O da, âb-ı hayâtı ararsa da bulamaz ve bir müddet sonra vefat eder. Halk edebiyatındaki İskendernameler bu mevzuya dair tafsilatla doludur.
Bir başka efsanede, İskender, alimlerden âb-ı hayatı öğrenir. Onu aramak üzere ordusuyla yola çıkar. Askerlerini kaybeder. Yalnızca aşçısı kalır. Aşçı elindeki tuzlu balığı yıkamak üzere bir çeşmenin yanına gider; balığı yıkayınca canlanır. Aşçı da vaziyeti anlayıp sudan içer. Başına gelenleri İskender’e anlatır. iskender, tarif edilen çeşmeyi bulamaz. Aşçıya kızıp, öldürmeye çalışır. Öldüremeyince de boynuna taş bağlayıp suya atar. Aşçı bir deniz cinnine dönüşür. Kur’an-ı kerimde Zülkarneyn’in bir sudan geçerken askerlerine “Kim bu sudan içerse benden değildir!” dediği anlatılır. Burada acaba âb-ı hayata işaret mi vardır?

Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliya zatların, insanların manen canlı, kalplerinin uyanık olmalarına vesile olan mübarek sözleri, manevi nazarları (bakışları) ve kıymetli kalplerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şekilde ifade için de kullanılır. Âb-ı hayevân, Âb-ı Hızır, Âb-ı zindegânî, Âb-ı bekâ da denir.
Evliyanın batınları, kalpleri âb-ı hayâttır. Bir katre (bir damla) tadan, ölümsüz hayatı bulmuş ve sonsuz saadete, mutluluğa kavuşmuş olur. (İmâm-ı Rabbânî)

Tasavvufi manaları da vardır. Allahü tealanın Hayy (hayat verme) isminin tecellisine delalet eder. Hayy isminin sırrına erenler, âb-ı hayât içmiş olurlar.

Bilinmeyen kelime:
Ledünnî: Tanrı bilgisi ve sırlarına ait, onunla ilgili.

Ab-ı Kevser: İnanışa göre sırat köprüsünden geçebilen Müslümanlar Kevser ırmağının suyu ile yıkandıktan sonra cennete kabul edilirler. Anadolu’da kardan ak, baldan tatlı, gökteki yıldızların sayısınca kadehlere dolu olduğuna inanılır.
Ab-ı kevser (âb-ı kevser):
1-) Kevser âb-ı hayatı. Kevser letafeti.
2-) Cennetteki Kevser Irmağının suyu.
3-) Cennet suyu.
4-) Şarap.
Ab-ı kevser-i hayat (âb-ı kevser-i hayat): Hayat veren Kevser suyu.
Şarab-ı kevser (şarâb-ı kevser): Cennetteki Kevser nehrinin sarhoş etmeyen leziz şarabı.

ab-ı mutahhar: Temiz su
ab-ı nisan: Nisan yağmuru.
ab-ı zemzem: Kabe yakınlarında bir kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
Âb-ı hayevân, âb-ı hayvân (canlılık suyu): nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedi hayat veren efsanevi suyu, bengi su. (Maül hayat)
Mâ-ül hayat: Hayat suyu.
Maül bahr: Deniz suyu.
Âb-ı Hızır: Hızır’ın suyu;
Hızır aleyhisselamı hepimiz biliriz.( gerçek adı belya’dır)O nun Abı hayat suyundan içtiğini ve kıyamete kadar Allah yolunda hizmet edeceğinide. peki neden içti Abı Hayat suyunu hiç merak ettiniz mi.Hızır Aleyhisselam bir gün gökyüzüne derin derin bakar öyle derin bakar ki arşı ala’da yazılı olan Fatiha suresini görür.Fatiha suresine aşık olur. Allah’a yalvarır “Ne olur ya Rabbi bu sureyi bana indir.”Fakat Allah şöyle der.
“Ben bu sureyi alemlere rahmet olarak göndereceğim Hz. Muhammed (s.a.v) indireceğim.”
Tabi Hızır Aleyhisselam bunu duyunca Allah’a tekrar yalvarır.
“Ya Rabbi ne olur beni Hz. Muhammed’e (s.a.v) ümmet olarak ulaştır.”der ve duası kabul olur.
Bilindiği gibi Hızır Aleyhisselam Peygamberimizden (s.a.v) binlerce yıl önce doğmuştur.Fakat Peygamberimizi (s.a.v) görmek ve O na ümmet olmak için Allah’aa yalvarır duası kabul olur ve ölümsüzlük (Abı Hayat) suyundan içer.Peygamberimiz (s.a.v) Hızır Aleyhisselamla sohbet ettiği kaynaklarda vardır. Halen belki aramızda Allah için kıyamete kadar hizmet edecektir.
Âb-ı zindegânî:  Dirilik suyu.
Âb-ı bekâ
âb-ı Iskender:
İskender’in suyu
âb-ı câvidânî: Sonsuzluk suyu
âb-ı cevân: Genç suyu
âb-ı cevâni: Gençlik suyu;

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir